FAQ

Bakgrunn for utregningen

Menon Economics har på vegne av Offshore Norge beregnet totale olje- og gassrelaterte inntekter i kommunene som følge av olje- og gassvirksomheten i 2021. De olje- og gassrelaterte inntektene i kommunene består av inntektsskatt av sysselsetting som kan knyttes til olje- og gassnæringen, samt overføringer fra staten som kan knyttes til oljeog gassnæringen. Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå.

For hver enkelt kommune har vi summert følgende: «Overføringer til kommunen i millioner kroner som kan knyttes til uttak fra oljefondet og statlige inntekter fra olje- og gassnæringen» og «Sum inntektsskatt i millioner kroner for kommune knyttet til olje og gass». Deretter har vi tatt summen og dividert det med hvor mye det koster for hvert enkelt tiltak. Det gir oss summen på antall sykepleiere, skoleplasser, osv.

Vi har tatt utgangspunkt i følgende priser for kommunene. Tallene baserer seg på et gjennomsnitt, da det kan variere stort fra kommune til kommune.